1. Wszystkie teksty, nadsyłane do Redakcji czasopisma "Studia Historicolitteraria", poddawane są wstępnej kwalifikacji przez zespół redakcyjny pod względem merytorycznym, językowym, stylistycznym, jak również pod względem zgodności maszynopisu z normami obowiązującymi w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Następnie, mając na względzie zachowanie najwyższych standardów i w trosce o rzetelność naukową, publikacja zostaje przesłana do dalszej oceny merytorycznej, której dokonują niezależni recenzenci zewnętrzni.
  2. Do kolegium recenzentów Redakcja powołuje pracowników naukowych spoza Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego. Aby zapobiec konfliktowi interesów, Redakcja dba o to, aby autorzy i recenzenci nie znali swojej tożsamości (double blind review process).
  3. Recenzje mają formę pisemną. W swej ocenie recenzent bierze pod uwagę poziom naukowy tekstu, zgodność z normami funkcjonującymi w nauce o literaturze, wartość merytoryczną, językową i stylistyczną. Wszystkie uwagi, poprawki i sugestie ewentualnych zmian recenzent umieszcza w tekście wydruku tak, by autor mógł się z nimi zapoznać i uwzględnić je w ostatecznej redakcji tekstu. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczenie bądź niedopuszczenie artykułu do publikacji.
  4. W przypadku publikacji nadsyłanych przez doktorantów Redakcja prosi o dołączenie pisemnej rekomendacji wraz z krótkim uzasadnieniem, napisanej przez promotora lub opiekuna naukowego.
  5. Wymagania techniczno-edytorskie, jak przygotować maszynopis, zostały podane w zakładce "wskazówki dla autorów".
  6. Teksty nadsyłane do Redakcji czasopisma "Studia Historicolitteraria" muszą być zgodne z wymogami publikacji naukowych, autorzy zaś powinni przestrzegać zasad przejrzystości, rzetelności i uczciwości, prezentując wyniki swoich badań.
  7. W trosce o rzetelność i jakość naukową zamieszczanych w roczniku artykułów, a także w celu wyeliminowania nieetycznych praktyk typu ghostwriting czy też guest authorship, Redakcja czasopisma "Studia Historicolitteraria" wymaga od autorów publikacji zbiorowych ujawnienia rzeczywistego wkładu poszczególnych autorów, którzy przyczynili się do ich powstania (z podaniem ich afiliacji oraz informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń i metodologii badań, z dokładnym wskazaniem, która część artykułu została napisana przez każdego z nich, wreszcie określeniem podmiotów uczestniczących w jego powstaniu oraz finansowaniu badań).
  8. Redakcja przypomina, że ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) spotykamy się, gdy udział autora jest znikomy lub wcale nie miał miejsca, a mimo tego jest autorem lub współautorem publikacji.

 wzór recenzji (plik do pobrania)