Studia Historicolitteraria

Czasopismo "Studia Historicolitteraria" redagują pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UP. Wydawane jest ono jako rocznik w serii "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. W obecnym kształcie periodyk ukazuje się od 2011 r., natomiast jego tradycja sięga 1961 roku, kiedy to ukazał się pierwszy numer "Studiów Historycznoliterackich" jako podseria ówczesnego Rocznika Naukowo-Dydaktycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W latach 1961-1976 Komitetem Redakcyjnym "Studiów" kierował profesor Wincenty Danek, wybitny historyk literatury i dydaktyk, wieloletni rektor WSP w Krakowie. Kolejne tomy czasopisma redagowali natomiast znakomici badacze literatury, m.in. profesorowie: Jan Nowakowski, Stanisław Burkot, Jerzy Jarowiecki, Bolesław Faron, Józef Z. Białek, Halina Bursztyńska, Tadeusz Budrewicz.

Od początku istnienia "Studia" publikują zarówno artykuły prezentujące i popularyzujące dorobek naukowy oraz wyniki badań pracowników Instytutu Filologii Polskiej UP, jak również ważne rozprawy badaczy z innych ośrodków krajowych i zagranicznych. Głównym obszarem tematycznym czasopisma są szeroko rozumiane badania nad literaturą polską w kontekście historyczno- i teoretycznoliterackim, komparatystycznym, filozoficznym, kulturowym i antropologicznym. Tematy poszczególnych tomów, które redagowane są przez specjalistę w danej dziedzinie, odnoszą się ponadto do krytyki literackiej i teatralnej, do epistolografii i pamiętnikarstwa, do współczesnych metodologii literaturoznawczych, komunikacji literackiej, topiki literackiej, do współczesnej kultury literackiej, literatury popularnej i twórczości dla młodego czytelnika.

Zapraszamy do współpracy historyków i teoretyków literatury, a także polonistów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki uniwersyteckie czy inne instytucje naukowo-badawcze, zainteresowanych publikacją wyników swoich badań, wymianą myśli i dyskusją w obrębie wymienionych pól tematycznych.